SGK İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNE (6111) İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR..!

Hangi Tarihten itibaren teşvikten faydalanabiliriz? 1.3.2011 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir. Bağ-Kur'dan SSK ya geçiş yapanlar teşvikten faydalanabilir mi? 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona ermeden veya sona erdikten sonra hizmet akdine istinaden çalışmaya başlayan sigortalıların, işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması halinde, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı öngörülen destekten yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir. İstirahatlı Sürelerde ödenen ücretler teşvik kapsamına girer mi? 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları süreler zarfındaki hak ettikleri ücretlerinden dolayı yararlanılabilecektir. Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler gibi sigortalılara fiilen çalışılmış gibi ücreti ödenen süreler zarfında hak kazanılan ücretlerden dolayı da, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Buna karşın, 4857 sayılı Kanunda çalışılmış süreler gibi değerlendirilerek ücreti ödenen süreler haricindeki fiilen çalışılmayan (örneğin sigortalıların istirahatlı oldukları) sürelere ilişkin işverenlerce ücret ödenmesi halinde bu ücretlerden dolayı anılan maddede öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Ortalama İşçi sayısında önemli noktalar; 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer Şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık döneme ilişkin Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir. Ortalama işçi sayısı küsuratlı çıkarsa hesaplama nasıl olacak? Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kuruma bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama tamamlanacaktır. Tüm şartlara sahip ama ortalama işçi sayısına ilave olarak alınmayan işçiler sonraki aylarda bu teşvikten faydalanabilir mi? Maddede aranılan diğer Şartlara sahip olan sigortalılar, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasalar dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalılardan dolayı öngörülen destekten yararlanılabilecektir. Bu bağlamda, yeni işe alınan ve maddede aranılan diğer Şartlara sahip olan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olup olmadıkları hususu her bir ayda işe alınan sigortalılar için ayrı ayrı belirlenecektir. Son 6 ay içinde işyerinde işçi çalışmayan aylar varsa hesaplama nasıl olacak? Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan bazı aylarda sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Yeni tescillerde hesaplama nasıl olacak? Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle geriye doğru altı aylık süre içinde sigortalı bildiriminde bulunulmamış olması halinde, sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarına bakılamayacağından, kapsama giren sigortalıların tamamından dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir. Emekli çalışanlar ve ay içinde çalışması bulunmayan işçilerde ortalamaya dahil edilecek mi? Gerek ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespiti sırasında, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir. Ek ve İptal bordrolarının olduğu aylarda ortalama işçi sayısının hesaplaması nasıl olacak? Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir. Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık döneme ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır. Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir. İşyeri Borçları hakkında önemli noktalar; Borcun bulunmaması firma bazında mı yoksa işyeri bazında mı değerlendirilecek? Aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gören birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı yararlanılabilecek, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerlerinden dolayı bahse konu borçlar ödenmediği sürece yararlanılamayacaktır. Gerek on-line tahsilata geçilmeden önce meydana gelen hatalı kayıtlar dolayısıyla, gerekse TL?den YTL?ye geçiş sürecinde yapılan yuvarlamalar dolayısıyla her bir alacak türü yönünden ayrı ayrı olmak üzere 15,00 TL ye kadar olan alacak asılları sorgulama sırasında dikkate alınmamaktadır. Yapılandırma kapsamında olan işyerleri teşvikten faydalanabilecek mi? Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması kaydıyla söz konusu destekten yararlanabileceklerdir. Bu bakımdan, borçları yeniden yapılandırılmış veya tecil ve taksitlendirilmiş işverenlerden, yeniden yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmaları bozulması gerektiği halde bozulmamış olanlarının ödeme planları, en geç bozma koşulunun oluştuğu tarihten itibaren bir ay içinde bozulacaktır. 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması sırasında, işverenlerin, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, İşsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının kesinleşmemiş olması halinde, bu borçlar kesinleşinceye kadar yasal ödeme süresi geçmiş borç kapsamında değerlendirilmeyecektir. 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmın beş puanlık bölümünün Hazinece, kalan bölümünün İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin tamamının yasal süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir. İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işverenden tahsil edilecektir. Eğitim durumu ile ilgili önemli noktalar; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesini alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler yönünden söz konusu destekten yararlanılabilmesi için erkek sigortalının işe alındığı tarihte 29 yaşından büyük olup olmadığı üzerinde durulmayacaktır. Yine, söz konusu destekten yararlanılabilmesi için sigortalıların 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmaları gerektiğinden, 1/3/2011 tarihinden önce işe alınmış olan sigortalılar mesleki yeterlik belgesini veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında almış/bitirmiş olsalar dahi, bahse konu sigortalılardan dolayı, söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır. İşe Giriş Bildirgelerinde meslek koduna dikkat! 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birimci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenlerden dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, söz konusu sigortalıların bu belgelerde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılmaları gerekmektedir. Burada önemli noktalardan bir tanesi işe giriş bildirgesini internet ortamından göndermeden önce mutlaka sigortalının diploması kontrol edilmeli ve diplomadaki meslek kodunun seçilmesine özen gösterilmelidir. Çalışmakta iken, farklı bir meslekle ilgili mesleki yeterlilik belgesi alan veya farklı bir meslekle ilgili mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren bir sigortalının, işyerinde mesleği ile ilgili alanda çalıştırılmaması halinde, her ne kadar söz konusu belgesini çalışırken almış olsa da, mesleği ile ilgili alanda çalıştırılmaması nedeniyle, bahse konu sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Çalışmakta iken sonradan görev değişikliği yapılan işçi için teşvikten faydalanılabilir mi? Çalışmakta iken yaptığı işten farklı bir meslekle ilgili mesleki yeterlilik belgesi alan veya farklı bir meslekle ilgili mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren bir sigortalının, aynı işyerinde mesleği ile ilgili işte çalıştırılmaya başlanılması halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olabilecektir. Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden alınıyor? 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destek uygulamasından mesleki yeterlilik belgesine bağlı bir yararlanma olması için mesleki yeterlilik belgesinin Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, mesleki yeterlilik sahibi olan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İŞ Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olan sigortalıların belgelerindeki meslek veya alanlarda değil de başka bir meslek veya alanda çalıştırılmak üzere işe alınmaları veya meslekleri ile ilgili alanlarda işe alınmalarına rağmen sonradan başka bir meslek veya alanda çalıştırılmaları halinde, bu sigortalılar, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İŞ Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmemiş olan sigortalılar gibi değerlendirileceklerdir. Destekten faydalanan işçinin işten ayrılıp başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde teşvik devam eder mi? 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bahse konu destekten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. Kapsama giren bir sigortalının, destekten yararlanma süresi içinde aynı iş verenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/ Sosyal Güvenlik Merkezinde tescilli başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması halinde dahi, yeni işyerine başladığı tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olması nedeniyle, söz konusu destekten kalan süre içinde yeniden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Yine kapsama giren ancak işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından küçük olması nedeniyle söz konusu destekten 18 yaşına girdikleri tarihten önce yararlanılamamış olan sigortalılar için, işe alındıkları tarih ile 18 yaşını doldurdukları tarih arasında geçen süre destekten yararlanma süresine ilave edilmeyecektir. Teşvik süresi içerisinde teşvikten faydalanılamayan aylar süreye eklenecek mi? Kapsama giren sigortalılardan dolayı destekten yararlanma süresi içinde; - İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, İşsizlik sigortası ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunduğu veya aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verildiği aylardan dolayı, - Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmadığı aylardan dolayı, yararlanılması mümkün bulunmadığı gibi, destekten yararlanılamamış olan bu süreler için yararlanma süresinin ötelenmesi gibi bir durum da söz konusu değildir. Teşvik Asgari Ücretle sınırlı mı? Kapsama giren sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen destekten yararlanılması sırasında, bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığı üzerinde durulmayacaktır. İşçinin prime esas kazancı üzerinden teşvik miktarı hesaplanacaktır. (5921 No'lu teşvik Asgari ücretle sınırlıydı.) Destek Kapsamına Girmeyen Sigortalılar Söz konusu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca İşsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye İŞ Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmaz. Asıl-Alt işveren olması halinde teşvikten faydalanma şartları Kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanabilmek için, - Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, İşsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, - Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının üzerinde olması, gerekmektedir. Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık sürede gerek asıl işveren tarafından gerekse alt işverenlerce çalıştırılan sigortalıların ortalaması dikkate alınacak olup, ortalama sigortalı sayısı; Kapsama giren sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık süre içinde asıl işveren ve alt işverenleri tarafından Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık süre içinde Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Diğer taraftan, gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesine rağmen, asıl işveren veya alt işverenlerden biri tarafından kendilerince ödenmesi gereken sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmemesi halinde, sigorta primlerini süresi içinde ödeyen asıl işveren veya alt işveren ilgili ayda söz konusu destekten yararlanacak, buna karşın primlerini süresi içinde ödemeyen asıl işveren veya alt işveren ise yararlanamayacaktır. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda; - Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran alt işveren hem de asıl işveren, - Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde ise, yalnızca asıl işveren, söz konusu destekten bir yıl süreyle yararlanamayacaktır. Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler Çalıştırılan sigortalıların Kuruma bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren, bir yıl süreyle 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılamayacaktır. Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde, çalıştıkları halde Kuruma bildirilmemiş sigortalılar hangi işyerinde çalışmış ise, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yalnızca bu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı bir yıl süreyle yararlanılamayacaktır. Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen "4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş" seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle; 1) Altı aylık süre içinde Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı, 2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı, 3) 18 yaşından büyük olup olmadığı, 4) 29 yaşından (erkek olması halinde) büyük olup olmadığı, 5) Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği, 6) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği, hususu sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak olan süre de yine sistem tarafından belirlenecektir. Ancak, kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıları, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırmadıkları halde anılan maddede öngörülen destekten yersiz yararlanan işverenlerin listesi sistemden alınarak, daha önce Hazineden ve İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir. İşverenlerce, e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlar sırasında, yeni işe alınan sigortalılardan Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olanlarının, hangi meslek kursunu, hangi tarihte bitirmiş olduğu Kurumumuzca elektronik ortamda sorgulanacaktır. Buna karşın, sigortalının mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş olması ve işverenlerce e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlarında kapsama giren sigortalıların mesleki yeterlilik belgesi almış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş oldukları yönünde beyanda bulunmaları halinde, ilgili kurumlarla yapılacak protokoller çerçevesinde söz konusu belgeler elektronik ortamda sorgulama yapılıncaya kadar, söz konusu belgelerin, e-Sigorta kanalıyla yapılan başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden ibraz edilmesi veya bir suretinin posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. Elden yapılacak olan başvurular sırasında, mesleki yeterlilik belgesinin veyadiplomanın/mezuniyet belgesinin noter tasdikli olan sureti veya aslı ve bir fotokopisi müracaata ilişkin dilekçe ile birlikte ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz edilecektir. Belgelerin aslı ve bir fotokopisi ile yapılacak olan müracaatlara istinaden, Sigorta Primleri Servis personeli tarafından mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/ mezuniyet belgesinin aslı görüldükten sonra fotokopinin üzerine "Aslı Görülmüştür" kaşesi basılıp imzalandıktan sonra belgenin/diplomanın aslı ilgililere verilecektir. Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlandırılmayacaktır.

Bu sitedeki SMMM Yakup Kara ait hiç bir görsel her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı yada internet ortamında yayınlanamaz. Sitedeki ürünler ve görseller SMMM Yakup Kara ticari malıdır hiç bir amaçla bu görseller SMMM Yakup Kara izni olmaksızın kullanılamaz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . SMMM Yakup Kara haber vermeksizin sitede sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SMMM Yakup Kara tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen kampanya, tasarım, hizmet, ürün ve fiyatlar geçerli değildir.