7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

02.06.2018

18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi g...


SGK Prim Ödemeleri Uzatıldı

21.12.2017

2017 Yılı kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle “2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi” başlıklı geçici 34 üncü madde ile “Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat a...


Dönem Sonlarında Yapılan Kur Farkı Değerleme İşlemlerinin KDV Karşısındaki Durumu

14.12.2017

3065 sayılı KDVK’nun 26. Maddesine göre, “Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir.” Diğer yandan, KDV Uygulama Genel Tebliği’nin “III-A/5.3.Kur Farkları” bölümüne göre[1]; “Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde olduğu...


Ertelenen SGK Prim Ödeme Tarihinde Değişiklik Yapıldı

06.12.2017

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği" ile: * 2 Ocak 2018 'de ödenmesi gereken 2017 Şubat sigorta primleri; 26 Aralık 2017 tarihine çekilmiştir. * 2017 Kasım ayı sigorta primleri ödemesi 26 Aralık 2017 tarihine çekilmiştir. SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE: “2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki ç...


2018 Yılında Tutulacak Defterler ve Sınıf Değiştirme Hadleri

02.12.2017

19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.12.2013 tarih ve 28838 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞE göre; “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanununa göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Tebliğde sayılan defterler yerine mezkûr Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabilirler.” Der. Bu tebliğ nedeniyle VUK 177 Hadlerini aşmayanlar İşletme Defteri tutabileceklerdir. TUİK, ...


E-Defter Uygulamasında Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasına, Gayrimenkul Satış Gelirlerinin Dahil Edilip/Edilmeyeceği Sorunu

29.11.2017

Bilindiği gibi, e-defter uygulaması konusunda işletmelerin 2014 veya izleyen hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL’yi ve üzeri olan mükelleflerde e-fatura ve e-defter uygulaması açısından 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulamaya geçecekleri bilinmektedir. Konuyla ilgili 454 seri nolu VUK genel tebliğinde açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, lisans veya mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap dönemin...


İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerine İişkin İadelerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

28.11.2017

Ülkemizde son yıllarda konut sektöründe yaşanan hareketliliğe bağlı olarak indirimli orana tabi konut teslimlerine ilişkin KDV iadeleri ülke genelinde en yaygın olarak uygulanan iade türü olmuştur. Belki parasal olarak ihracat teslimlerine ilişkin iade yada diğer iade türleri kadar yüksek olmasa da, uygulama açısından en yaygın iade türü olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Büyük kentlerde yüksek fiyatlarla satılan konutlarda da, Anadolu’ da büyük kentlere göre daha ucuz fiyatlarla satılan konutlarda da bu iade gü...


İşçi Ücretlerinden İstihirat ve Mazeret Gibi Kesintiler Bakımından Günlük Ücret ve Aylık Ücret Sisteminin Değerlendirilmesi

22.11.2017

4857 sayılı Kanunun 8’inci maddesi gereğince işverenlik ve işçiler arasında akdedilen iş sözleşmeleri ile işçiye aylık, günlük veya saatlik ücret üzerinden ödeme yapılacağı kararlaştırılabilir. Kararlaştırılan ücret ödeme sisteminin değiştirilmesi işçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik niteliğinde olduğundan 4857 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşa...


Vergisel Açıdan Binek ve Ticari Otomobiller

21.11.2017

1.BİNEK OTO VE TİCARİ OTO AYRIMI Vergilendirme açısından bir aracı binek otomobil olarak tanımlayabilmek için o aracın 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği eki sınıflandırma kararının 87.03 tarife pozisyonunda yer alan şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar ; Şoför ve ön yolcu bölümü ile yük ve insan taşınan arka bölüm arasında bir bariyer veya panel bulunmaması,Şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemeri veya montajı için tertibatın bulunması,Şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda koltuk ve e...


Bu Mesleklerde Çalışanlar Dikkat: Emekliliğin Şartları Değişti!

20.11.2017

Cam, çimento, demir-çelik işlerinde çalışanlar ya da gazeteciler, hafta tatillerinde, yıllık izinlerinde yıpranma payından yararlanamayacak. Fiili hizmet süresi zammında değişiklik yapıldı, tehlikeli mesleklerde çalışanların erken emeklilik süreleri değişti. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, ağır işlerde çalışan sigortalıların, diğer çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet süresi zammı da bu mesleklere yönelik yapılan bir düzenleme. Bu düzenleme kapsamında da ağır ve yıpratıcı mesl...


Kira Gelirlerinde İzaha Davet Başladı

18.11.2017

Son yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapıyor. Bu konuda en son düzenleme, 25 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapıldı. Söz konusu tebliğ ile İzaha davet müessesesinin usul ve esasları belirlendi. Bu haftaki yazımızda, özellikle kira geliri olup bir şekilde beyan etmeyen mükelleflerin, idare tarafından mercek altına alınması, izaha davet edilmesi ve sonuçları üzerinde duracağız. NEDEN KİRA...


2017/Eylül Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi Uzatıldı

04.11.2017

Kurumumuz alacaklarının tahsilatında bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanması dolayısıyla 2017 yılı Eylül ayı primleri, 6770 sayılı Kanun kapsamında ertelenen 2016 yılı Aralık ayı primleri ve yapılandırma taksitleri de dahil olmak üzere ödeme vadesi 31/10/2017 tarihinde dolan prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, işveren ve sigortalılarımızın mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31/10/2017 olan prim ve diğer tüm Kurumumuz alacaklarını...


Ertelenen SGK Primleri Hakkında Çok Önemli Hatırlatma

22.10.2017

Bilindiği üzere 6770 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72 inci maddesinde; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla ...


Yeni Yılda Hatalı Meslek Koduna Para Cezası Geliyor

22.10.2017

2012 yılı Kasım ayından bu yana işverenlerden işe aldıkları çalışanların mesleklerine uygun meslek kodlarını da SGK’ya bildirmeleri istenmekte. Bu amaçla işverenler çalıştırdıkları sigortalıların meslek adı ve meslek kodu bilgilerini işe giriş bildirgesinde bildirmekteler. Meslek kodları İŞKUR tarafından belirlenmekte olup, isteyenler internet adresinden ulaşabilmekte veya işe giriş bildirgesi verirken bu listeyi görebilmekteler. Meslek kodu uygulaması kayıt dışılığın bir başka boyutu olan prime esas kazançların eksik ...


YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ)

10.06.2017

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) 30/HAZİRAN /2017 TARİHİNE KADAR YAPTIRILACAKTIR. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30 HAZİRAN) sonuna kadar yapılması gerekir. Buna göre 2016 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;  Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,  Kolektif Şirketler,  Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan) ...


687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteğine İlişkin Duyuru

23.03.2017

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı İrtibat : Satılmış ÇELİK, Daire Başkanı E-posta : istihdamtesvikleridb@sgk.gov.tr Adres : Mithatpaşa Cd. No:7 Sıhhiye / ANKARA Telefon :(312) 458 71 59 21/3/2017 687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN DUYURU Bilindiği üzere, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigorta...


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Şubat Ayı Muhtasar ve KDV Beyannamesi Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

22.03.2017

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/90 Konusu: Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 22/03/2017 Sayısı : VUK-90 / 2017 -3 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; Şubat 2017 dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beya...


Muhtasar Beyannamelere İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Eklenmiştir.

15.03.2017

4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinde öngörülen, 1/2/2017 tarihinden itibaren ilave istihdam edilen ve maddede yazılı şartları taşıyan sigortalılar için, asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesine yönelik olarak muhtasar beyannamelere “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” eklenmiştir. Beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir.


SGK TARAFINDAN 4447/GEÇİCİ 17.MADDE İŞVEREN DESTEĞİ HAKKINDA DUYURU

08.03.2017

07 MART 2017 687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ Bilindiği üzere, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiştir. Anılan madde uyarınca işverenlere verilecek desteğin usul ve esasları 2017/10 sayılı Genelgede açıklanmış olup, 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınacak sigortalıların destek kapsamına girip girmediklerinin işe alınmadan sorgulanmasına ve destek kapsamına giren...


GAYRİMENKUL TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARI

04.02.2017

Gayrimenkul teslimlerinde uygulanacak KDV oranları aşağıdaki gibi olacaktır. Konut teslimlerinde uygulanan %18 KDV oranını % 8’e indiren 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ; 08 /Eylül/ 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yapılan değişikliğe göre; 2016/9153 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a geçici 2. madde eklenerek konutların 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV Oranı %18’den % 8’e indirilmiştir. KONUT TESLİMLERİNDE UYGULANAN %18 KDV ORANINI ...


BORÇ YAPILANDIRMASI VE MATRAH ARTIRIMI BAŞVURU SÜRESİ 25/KASIM/2016 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

31.10.2016

Bilindiği üzere, 6736 Sayılı kanın uygulanmasında başvuru süreleri 31/10/2016 tarihinde sona ermektedir. Başvuru süresi 25/Kasım/2016 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Uzatmaya ilişkin 2016/9385 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 26/10/2016 gün ve 29869 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır. BAŞVURU SÜRESİ 25/KASIM/2016 ‘YA UZATILAN KONULAR: Kanun 2. Maddesinde sayılan tüm Kesinleşmiş alacaklar, (Kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları), Kanun 3. Maddesinde belirtilen Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, (Ver...


GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

27.10.2016

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 294) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenlemeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak ….tarihli...


BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

26.08.2016

1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapı...


01.01.2016 TARİHİNDE ÖDEME VE TAHSİLATLARDA TEVSİK ZORUNLULUĞU 8.000 TL'DEN 7.000 TL'YE İNDİRİLİYOR !

07.01.2016

29572 Sayılı resmi Gazetede 24 Aralık 2015 Perşembe günü yayınlanan 459 Nolu VUK Tebliğine göre Ödeme ve Tahsilâtlarda tevsik zorunluluğu 8.000 TL'den 7.000 TL'ye indirilmiş ve sözleşme ile yapılacak ödemenin toplamı 7.000 TL'yi geçmesi durumunda aynı günde aynı kişi veya kurumlarca yapılacak işlemlerde ve kısım kısım yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik zorunluluğu getirilmiştir.Getirilen bu değişikliğin yürürlük tarihi 01.01.2016 'dır. 1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı Tevsik zorunluluğu kapsa...


YAZAR KASA POSLA İLGİLİ SÜRE UZATIMI

26.12.2015

25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466) 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünde yer alan (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) ...


2016 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER

08.12.2015

TACİRLERİN TUTACAKLARI DEFTERLER Ticari Defterler, Tacirin özellikle kendi lehine kanıt olmasını sağlayan araçlardır. Bu nedenle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanununda Tacirlerin tutması gereken defterler ayrıntılı şekilde sayılmıştır. Makalemizin konusu da Tacirlerin tutması gereken defterlerin neler olduğu, tutulacak defterlerin yanlış veya eksik tutulması halinde karşılaşabilecekleri sorunları hatırlatmak, meslek mensupları ve şirket sahiplerini bilgilendirmektir. KANUNİ DÜZENLEME: " Taci...


E-TEBLİGAT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

19.10.2015

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren “elektronik tebligat” uygulaması başlıyor. Söz konusu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, hali hazırda vergi daireleri tarafından vergi mükelleflerine kağıt ortamında posta veya memur yoluyla yapılan bildirimler(ödeme emri vb.) “elektronik ortamda ya da kısa mesaj yoluyla” yapılacak. Kimler Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda? 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği; Kurumlar Vergisi mükellefleri; Sermaye Şirketleri (Anonim şirketler, Limited şirketler, Ser...


DİNİ, RESMİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ÜCRET HESABI

30.09.2015

Dini bayramlar günleri şunlardır: 1-Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. 2-Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür. Resmi bayram günleri şunlardır: 1- 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 2- 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 3- 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır. Ulusal bayram günleri şunlardır; 1-1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. 28 Ekim günü saat 13.00 da başlar 1,5 gündür. ...


Akıllı Yazar Kasa Zorunluluğu

26.08.2015

Akıllı Yazar Kasa Zorunluluğu 3 Haziran 2015 Tarihli resmi gazetede yayınlanan 451 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile 435 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: Bu tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesinin iş yeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC’nin yazıcısından basılacaktır. Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu old...


Nakit sermaye artıran firmalarda faiz indirimi ve cevap bekleyen sorular

07.08.2015

Yasal düzenleme 7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Kanun’la yapılan bir düzenlemeyle, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları için önemli bir teşvik getirilmiştir. Düzenlemeyle özet olarak; – Yeni kurulan veya nakit sermaye artıran şirketlerde, konan veya artırılan sermaye üzerinden, Merkez Bankası tarafından ilgili yıl için açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın %50’sinin, kurumlar v...


15 yıl 3600 gün çalışan herkes tazminat alabilir mi?

06.08.2015

15 yıl 3600 gün çalışan herkes tazminat alamaz Soru 1: Başka bir şirketten şu andaki ücretimden daha iyi bir ücretle iş teklifi aldım. 15 yıl 3.600 günü de doldurdum. İstifa edip tazminatımı alarak yeni şirkette işe başlayabilir miyim? Cevap: 15 yıl 3.600 günle kıdem tazminatı, emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları doldurmak anlamına gelmektedir. Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran işçi yaş şartını çalışmadan bekleyebilir ve bu nedenle işinden ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir. SGK’dan ya...


GİB, Beyanname Değişikliği

05.08.2015

01.08.2015 - KDV-1 Beyannamesi Değişikliği KDV-1 Beyannamesinin Matrah kulakçığında, Diğer İşlemler tablosunda, 503 kodlu amortisman satışlarının her bir oran için ayrı satır girilmesine imkan verecek şekilde değişiklik yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz. 01.08.2015 - ÖTV-1 Beyannamesi Değişikliği ÖTV-1 Beyannamesinin Ekler kulakçığında, ihracat istisnasına ilişkin tablosunda yer alan, Döviz Cinsi Combobox sütunlarına ? Türk Lirası? eklenerek değişiklik yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyi...


Aynı Anda SSK ve Bağ-kur Çalışması Varsa Gün Sayısı Nasıl Belirlenir?

28.07.2015

SSK VE BAĞ-KUR STATÜSÜNDE AYNI AYDA ÇALIŞMA VARSA GÜN SAYISI NASIL BELİRLENİR 2015/19 Sayılı Genelge ile 2013/11 Sayılı genelge de (4/a SSK) ve (4/b BAĞ-KUR) kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün sayısının belirlenmesi konusunda karmaşıklığa son verilmiştir. 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunun 3. maddesinde ay ücretleri, her ayın 15’inde ödenen 4. maddenin birinci fıkrasının (a-SSK) ve (c-DEVLET MEMURU) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15’inden ertesi ayın 15’ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ...


Defter ve Belgelerini Muhasebeciden Almayan Mükellefler Dikkat

28.07.2015

DANIŞTAY KARARI; DEFTER VE BELGELERİN MUHASEBECİDEN ALINAMADIĞI İÇİN İBRAZ EDİLEMEMESİ HALİNDE KESİLECEK VERGİ ZİYAI CEZASI TUTARI Danıştay 4. Dairesi Tarih : 29.04.2014 Esas No : 2014/271 Karar No : 2014/2893- VUK Md. 256, 344, 359 DEFTER VE BELGELERİN MUHASEBECİDEN ALINAMADIĞI İÇİN İBRAZ EDİLEMEMESİ HALİNDE KESİLECEK VERGİ ZİYAI CEZASI TUTARI Defter ve belgelerin muhasebeciden alınamadığı için ibraz edilemediği ileri sürülmüş olsa da defter ve belge saklama ve ibraz yükümlülüğü olan ve ispat yükü kendisine düşe...

Bu sitedeki SMMM Yakup Kara ait hiç bir görsel her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı yada internet ortamında yayınlanamaz. Sitedeki ürünler ve görseller SMMM Yakup Kara ticari malıdır hiç bir amaçla bu görseller SMMM Yakup Kara izni olmaksızın kullanılamaz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . SMMM Yakup Kara haber vermeksizin sitede sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SMMM Yakup Kara tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen kampanya, tasarım, hizmet, ürün ve fiyatlar geçerli değildir.