SGK İşyeri Bildirgesi 01.06.2018 Tarihinden İtibaren Elektronik Olarak verilecek

02.06.2018

Sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermek zorunda oldukları işyeri bildirgesi, 1/6/2018 tarihinden itibaren elektronik olarak verilecektir. Bu tarih itibariyle işyeri bildirgesinin kağıt ortamında verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin (b) bendi gereği idari para cezası uygulanacaktır. İşyeri Bildirgesinin Elektronik Olarak Verilme Zorunluluğunun Usul ve Esasları: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 inci maddesinde, 5/12/2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazete...


Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı (Tasdiki)

02.06.2018

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı ; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30/HAZİRAN/2018 ) sonuna kadar yapılması gerekir. Buna göre 2017 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan; Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri, Kolektif Şirketler, Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan) Anonim Şirketler, Limited şirketler, İş Ortaklıkları, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şir...


Teşvik Belgeli Yatırım Harcamalarına Yönelik Yeni Yasal Düzenleme

22.10.2017

Bilindiği üzere,5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanununun 32/A maddesinde ve geçici 4.cü maddesinde yer alan indirimli kurumlar/gelir vergisi uygulamasına ilişkin olarak 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6770 sayılı kanunun 30.cu maddesi ile 5520 sayılı kanuna geçici 9.uncu madde eklenmiş ve 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayınlanmıştır. “GEÇİCİ MADDE 9- (1) Mükelleflerin 201...


YILLIK GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİNİN % 5’İNİN İNDİRİLMESİ 01/01/2018’ DE BAŞLAYACAKTIR.

27.03.2017

v GELIR VE KURUMLAR VERGISI % 5 VERGI INDIRIMI 6824 Sayili kanun 4. maddesi ile 193 sayili Gelir Vergisi Kanun mükerrer 121 maddesi yeniden düzenlenmistir. Yapilan düzenleme 2017 yili gelirlerine uygulanmak üzere 01/01/2018 de yürürlüge girecektir. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimiö basligiyla yeniden düzenlenmistir. Kapsama giren ve asagida sayilan kosullari saglayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bir milyon liralik sinir içerisinde, y...


31.12.2017 TARİHİNE KADAR YAPILACAK İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI HAKKINDAKİ SGK GENELGESİ

03.03.2017

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN DESTEĞİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1-SİGORTALI YÖNÜNDEN; a) 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması 31/1/2017 tarihi ve öncesinde işe alınanlar ile 1/1/2018 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için 1/2/20...


ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

09.12.2016

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Sayısı 29910 Resmi Gazete Tarihi 06.12.2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sa...


ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

11.11.2016

8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doğum ya da evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işleri belirlemek ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü mad...


ASGARİ ÜCRETTEKİ FARKIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE EKLENMESİNE DAİR KANUN

28.10.2016

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6753 Kabul Tarihi: 26/10/2016 MADDE 1-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 86- 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen n...


29 YAŞ ALTI VERGİ MUAFİYETİ UYGULAMASI

27.06.2016

Gelir Vergisi Kanunu’na göre 6663 sayılı kanun’un birinci maddesiyle eklenen mükerrer 20nci maddesi uyarınca ‘Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesna (bağı...


SGK İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNE (6111) İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR..!

28.05.2016

SGK İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNE (6111) İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR..!


ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.05.2016

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


YILLARA SARİ İNŞAAT VE TAAHÜT İŞLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE KAYDI

28.05.2016

YILLARA SARİ İNŞAAT VE TAAHÜT İŞLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE KAYDI


TİCARİ DEFTERLERİN KAYIT ZAMANI, ONAY YENİLEME İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARININ ŞEKLİ VE ZAMANI

23.01.2016

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve ticari defterlerin ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceğini düzenleyen Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ uyarınca, tutmakla yükümlü olunan ticari defterlerin hesap dönemleri esas alınmak üzere açılış ve kapanış onaylarının yapılması gerekmektedir. Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde ve yeni dönemde kullanılmaya devam edilecekse, yeni hesap döneminin ilk ayı içe...


E-Arşiv Hakkında Bilinmesi Gerekenler

08.12.2015

E-ARŞİV ZORUNLULUĞU 1.1.2016’DA BAŞLIYOR! FİRMALARI BİZ DE GEÇMEK ZORUNDA MIYIZ TELAŞI BAŞLADI. AŞAĞIDAKİ 53 SORU VE CEVAP İLE HER SEKTÖRDEKİ FİRMANIN DURUMUNA AÇIKLIK GETİRİLDİ. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamalar...


SGK Genelgesi 2015-23 (Çalışma Gücü Kaybı ile Meslekle Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri)

30.09.2015

Bilindiği üzere; 10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11/09/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması sebebiyle, Kanunun 41 inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesinde değişiklik yapılması, 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yapılan değişiklik ve uygulamada yaşanan bazı aksakl...


Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar, Şüpheli Alacak Mı, Yoksa Değersiz Alacak Olarak Mı Değerlendirilmeli?

05.08.2015

- İcra takibinin yapılmış bulunması, - Bu müracaatlar ve takipler sonunda, alacağın ödenmeyeceğine hakim tarafından hükmedilmiş olmasıdır. Kanaat verici vesika teriminden ise, ödemeyi imkansız hale getirmiş hal ve sebepler sonucu ortaya çıkmış belgeler anlaşılmalıdır. Alacağın tahsil güçlüğünün objektif ve inandırıcı belgelerle ortaya konması değersiz alacak uygulaması bakımından büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde alacakların tahsilinin mümkün olmadığının takdiri mükellefe bırakılmış olur. Böyle bir boşluk bıra...


Bugün Bu İşlemleri Yapana Sgk İpc Kesmez

08.08.2015

BUGÜN BU İŞLEMLERİ YAPANA SGK İPC KESMEZ – 27.07.2015 Meslek mensubu olan Muhasebe çalışanları için nefes almaları,yaz tatilini aileleri ile değerlendirme adına 5604 sayılı Kanun gereğince Mali Tatil uygulaması düzenlemesine yer verilmiştir. Bu yılda Temmuz ayının 1 ile 20 dahil malî tatil takvimi olarak uygulanır. Mali Tatil sonrası +7 gün uygulaması ile birlikte 27/07/2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar eksiği olanlar tamamlamaları halinde SGK İPC uygulanmayacaktır. İŞYERİ BİLDİRGESİ 5510 /11’inci maddesi...


Adi Ortaklığın Feshi (Özelge)

28.07.2015

Konu : Adi ortaklığın feshi İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Makine San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ile şirketiniz arasında … Makine … Adi Ortaklığı kurulduğu, adi ortaklığın almış olduğu ihale devam etmekte iken bir nedenden dolayı adi ortaklığın fesih kararının alındığı, tüm haklarınızın … TL karşılığında diğer ortağa devredildiği, alacağınıza karşılık taksitler halinde … TL’den 5 adet senet alındığı belirtilerek, söz konusu senet karşılığı ödemelere fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ödenen bedel üzerinden ...


2015/2. Geçici Vergi Muhasebe Uygulamaları

28.07.2015

2015/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ) 01.03.2014 Tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 Sayılı kanunun 14. Maddesi ile 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre; Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan at...


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

28.07.2015

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muh...


Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.07.2015

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(6) Finansman şirketleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri itibarıyla konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının yüzde biri (% 1) oranında, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan n...


KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.07.2015

27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa eklenen geçici 34 üncü maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir. “6. Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Bor...


İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

28.07.2015

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile işveren veya işveren vekille...


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Ve Tebliğinde Değişiklik

28.07.2015

Resmî Gazete 28 Temmuz 2015 SALI Sayı : 29428 Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 63 – (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumun...

Bu sitedeki SMMM Yakup Kara ait hiç bir görsel her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılı yada internet ortamında yayınlanamaz. Sitedeki ürünler ve görseller SMMM Yakup Kara ticari malıdır hiç bir amaçla bu görseller SMMM Yakup Kara izni olmaksızın kullanılamaz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . SMMM Yakup Kara haber vermeksizin sitede sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SMMM Yakup Kara tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen kampanya, tasarım, hizmet, ürün ve fiyatlar geçerli değildir.